9 Işık

9 Işık Doktrini, Alparslan Türkeş tarafından Millî Doktorin Dokuz Işık olarak ortaya konulan ülkücülüğün ana ilkeleridir.

9 Işık doktrini, 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)'nin, 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin programının temelini oluşturur.

Alparslan Türkeş bu tezini, kapitalizm, faşizm , liberalizm ve komünizm başta olmak üzere yabancı doktorinler ve yönetim sistemlerine karşı bağımsız son Türk devletini koruyabilmek için, millî bir görüş etrafında birleşmek için ortaya koymuştur.

# 1.Milliyetçilik
# 2. Ülkücülük
# 3. Ahlâkçılık
# 4. ilimcilik
# 5. Toplumculuk
# 6. Köycülük
# 7. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik
# 8. Gelişmecilik ve Halkçılık
# 9. Endüstricilik ve Teknikçilik


1. Milliyetçilik

Her şey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek doktrindeki fikir, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir.

Milliyetçilik; Türk Milletini, Türk vatanını ve Türk devletini sevmek, bunların iyiliği için ve yükselmesi için köklü bir ihtiras ve şuur sahibi olmak demektir.

Türkçülük ise, kültürde, ilim ve teknikte, politika, ekonomi ve ticarette her şeyin Türk'e özel ve Türk'e uygun bir biçimde olmasını istemek ve sağlamak demektir.

Alparslan Türkeş, milliyetçilik ilkesinde öncelikle Türk tanımı üzerinde durmuştur. Türkeş bunu; "Türklük şuuruna erişmiş, samimi olarak "Ben Türk'üm" diyen herkes Türk'tür. Türkçülük ve Türk'ün tayininde, sapık ölçülere, özellikle mezhepçiliğe, coğrafyacılığa, laboratuvar ırkçılığına inanmıyorum." (10 Haziran 1973) sözleriyle açıklamıştır.

Türkiye'nin bugünkü sınırları dışında kalan diğer Türklerle ilgilenmek ve onların iyiliği için, kurtuluş ve selameti için elden geleni yapmaya çalışmak Türk Milliyetçiliği için kutlu bir vazifedir.

Milliyetçilik ilkesine göre; Türkiye'nin geri kalmışlığının en büyük nedeni yabancı ideolojileri kullanmaktır. Bu yüzden tüm yabancı ideolojilere karşı tamamen yerli, tamamen Türk olan bir ideoloji olan "Türk Milliyetçiliği" ideolojisi ülkenin refahı için tek çare olacaktır. Milliyetçilik ülküsü, Türk milletiyle bütünleşmek, Türk milletinin büyük ve güçlü iktidarını kurma ülküsüdür. Milliyetçilik ülküsü en başta milli devlet ilkesine inanır. Milliyetçilik ilkesini tamamlayan diğer bir unsur Demokrasidir. Demokratik Milliyetçilik, sınıflar toplumu yerine milleti,sınıf mülkiyeti yerine de millet mülkiyeti fikrini savunur.

Milliyetcilik vatanını, milletini kendinden daha fazla seven ve bu ilkeye hizmet eden bireyler ister.

Milliyetçilik ilkesi bir bakıma diğer 8 ilkenin de temelini oluşturmaktadır.2. Ülkücülük

Ülkü kelime anlamıyla bir amaçtır.Yani ülkücülük de bir amaçcılık demektir. Bir diğer anlamı da ise idealistliktir. Alparslan Türkeş 'inde dediği gibi ülkü insanların yolunu tayin eden klavuzdur.

Türklük şuuru ve gururu, İslam ahlakı ve faziletini en iyi şekilde yaşamak ve yaşatmak ..

"Ülkücülük, ideal sahibi olmak demektir." "Ülkücü hedefi olan kişi demektir" "Türk Milliyetçiliğinde Ülkücülük, Dünya üzerindeki bütün Türk Milletini birlik ve beraberlik içinde en yükseğe taşıma ideolojisidir..."3. Ahlâkçılık

Türk milletinin ruhuna, örf ve adetlerine uygun yüksek varlığını korumayı ve geliştirmeyi ön gören esaslara dayanır.

Medeniyetler para ile değil, ilimle, imanla, ahlakla kurulurlar; yine medeniyetler parasızlıktan değil ilimsizlik,imansızlık ve ahlaksızlıktan çökerler.

Ahlaktan yoksun bir toplumda iktisadi meseleler ne kadar halledilirse halledilsin, huzurdan söz etmek mümkün değildir. Bu yüzden kat'i inancımız şudur ki; Türkiye'nin kalkınma hareketi öncelikle ahlak inşasından başlamalıdır. Dokuz Işıkçı ahlak anlayışı, ahlakı Türk ve İslam ölçütleri içinde değerlendirir. Özellikle milletimizi meydana getiren fertlerin yaşama felsefesine ve ahlak görüşlerine yön veren İslamiyetin hakiki çehresi ve yüksek prensipleriyle ele alınması Türklüğe yeni bir güç ve hız verecektir.4. İlimcilik

Olayları ve varlığını ön yargılardan ve art düşüncelerden sıyırarak ilim mantalitesi ile incelemek ve girişilecek her çeşit faaliyette önce bilimi sonra ilmi önder yapmak prensibidir.


5. Toplumculuk

Her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak sekilde yürütülmesi görüşüdür. Sosyal ve ekonomik olmak üzere iki ayrı bölümü kapsamaktadir. Ekonomik görüş olarak mülkiyeti esas kabul eden fakat mülkiyetin millet zararına kötüye kullanılmasına karşı olan bir görüşü belirtir. Karma ekonomiyi ve stratejik, ekonomik faaliyetlerin devlet kontrolünde bulunmasını öngörür. Sosyal görüş olarak sosyal adalet düzeni, fırsat eşitligi, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma teşkilatı kurulmasını kabul eder.


6. Köycülük

Köylüleri tefecilerin elinden kurtararak tarım kentinde yaşar hale getirmek. Köylerin kalkınması için tarım, hayvancılık ve diğer üretim alanlarında yenilikleri takip etmek, her türlü teknolojiyi ve desteği köylüye ulaştırmak ve kullanmasını sağlamak devletin görevidir.


7. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik

Bu doktrin Birleşmiş Milletler Anayasası'nda yazılı bütün hürriyetlerin sağlanmasını gaye edinmiştir. İnsanların şahsiyet olarak geliştirilmesini, toplumun kalkınması için yararlı bir yol olarak kabul eder.

Milli birlik ve beraberlik içinde, fertlerin gelişip zenginleşmesini engellemeden ülkenin kalkınmasını ve gelişmiş devletler arasına girmesini sağlamayı amaç edinir.


8. Gelişmecilik ve Halkçılık

İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyiyi, daha güzeli, daha mükemmeli istemek ve aramakla gelişir. Elde edilenle yetinmemek ve daima daha ilerisini istemek ve bunu elde etmek için gayret göstermek şuurudur. Ancak bu gayret ve çabalarda Türk milletinin tarihinden milli benliğinden ve kökünden kopmadan yükselmek ve ilerlemek gayedir.

9. Endüstricilik ve Teknikçilik

Türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır.

*Kaynakça: 1. Alparslan Türkeş, Millî Doktrin Dokuz Işık, Genişletilmiş Birinci Baskı, Hamle Basın Yayın. İstanbul.

   

Hizmetler